ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Toepasselijkheid - Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Ally Institute en haar wederpartij, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2: Koopprijs en betaling – de deelname aan het protocol via iedereenok.be is gratis. Ook de eventuele persoonlijke analyse nadien via een vragenlijst en een rapport is gratis.

Artikel 3: Klachten en verantwoordelijkheid – Ally institute stelt expliciet niet aansprakelijk te zijn voor eventuele schade, gevolgschade of andere tijdens het volgen van het protocol, nocht naar aanleiding van de vragenlijst of het rapport.

Artikel 4: Annulatievoorwaarden - Annulering is niet mogelijk.

Artikel 5: Overmacht - Indien Ally institute door overmacht tijdelijk verhinderd wordt haar engagement na te komen, worden dit opgeschort. Onder overmacht wordt verstaan, omstandigheden die de nakoming van het engagement verhinderen, en die niet aan Ally institute zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede begrepen: stakingen, pandemie, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, of derden waarvan Ally institute afhankelijk is en ziekte van medewerkers waardoor de opvolging van de website iedereenok.be, het protocol, de vragenlijst en/of het rapport niet meer optimaal kan gebeuren.

Artikel 6: Geschillenbeslechting – De partijen zullen trachten om elk geschil betreffende de afsluiting, geldigheid, uitlegging, uitvoering of beëindiging van een overeenkomst eerst in onderling overleg op te lossen. Indien geen minnelijke regeling kan getroffen worden zullen de partijen trachten dit geschil op te lossen via bemiddeling door een bemiddelaar erkend door de Federale Bemiddelingscommissie en overeenkomstig het bemiddelingsreglement van Cepani (e-mail: info@cepani.be).

De bemiddeling zal niet later van start gaan dan 15 dagen nadat de ene partij het verzoek voor een bemiddeling heeft betekend aan de andere partij, en de duur van de bemiddeling mag 90 dagen niet overschrijden, uitgezonderd mits uitdrukkelijk akkoord van de partijen.

In geval de bemiddeling niet slaagt, zullen de partijen het geschil voorleggen aan arbitrage, overeenkomstig het arbitragereglement van Cepani (email: info@cepani.be).

Artikel 7: Toepasselijk recht - Op elke overeenkomst tussen Ally institute en de wederpartij is het Belgisch recht van toepassing.